تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر do while
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

تمرین قبلی ولی با do while:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و حاصل جمع ارقام آن را چاپ نماید.(با do while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

همون برنامه، با do while:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(با do while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یکی از برنامه های مهم قبلی این دفعه با do while:

- برنامه ای بنویسید که 10 عدد با استفاده از حلقه ی do while، از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و کمترین(مینیمم) آنها را محاسبه و چاپ نماید.


ادامه مطلب(کد برنامه)

همون برنامه ی قبل ایندفعه با do while:

-برنامه ای بنویسید که وارون جانبی عدد ورودی را چاپ کند(با do while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

برنامه ی قبلی با do while:

-برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و اعداد طبیعی کوچکتر از آن را با فرمتی مناسب چاپ کند.(با do while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

همون برنامه با do while:

- برنامه ای بنویسید که به کاربر بگوید یک عدد بین 1 و 99 در نظر بگیرد. سپس از 50 شروع کرده و از کاربر سوال کند که بزرگتر از آن است یا کوچکتر یا مساوی تا به عدد مورد نظر برسد.(به کمکdo while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

همون برنامه ای که با while و for نوشته بودیم رو با do while هم بنویسید تا فرقشونو متوجه بشید:

-برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از 100 را با فرمتی مناسب در خروجی از بزرگ به کوچک چاپ کند.(با do while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

دو دستور while و do while نیز مانند for عمل میکنند با چند تفاوت:

-در while و do while دو قسمت مقدار اولیه و مقدار افزایش یا کاهش for وجود ندارد و فقط شرط ادامه ی حلقه موجود است.
-در do while بر خلاف for و while ابتدا دستور یا دستورات اجرا شده و سپس شرط چک میشود.

ساختار while:

ساختار while بشکل زیر است:

while(A)
B;

//end

در اینجا A شرط ادامه ی حلقه و B دستور یا دستورات تکرار شونده هستند.

ساختار do while:

ساختار do while بشکل زیر است:

do{
A
}while(B);

//end

در اینجا A دستور یا دستورات تکرار شونده و B شرط ادامه ی حلقه هستند.

نکته: توجه کنید که بعد از شرط در do while علامت ; میگذاریم.