برنامه ای که یک رشته را در رشته ای دیگر کپی میکند.


ادامه مطلب(کد برنامه)