یه تمرین کامل برای آرایه ها:

- برنامه ای بنویسید که 4 نمره امتحانی 10 دانشجو را خوانده و معدل هر دانشجو و معدل کلاس را در هر درس محاسبه و چاپ نماید.


ادامه مطلب(کد برنامه)