زبان برنامه نویسی ++C به عنوان یک زبان ساخت یافته و در تقسیم بندی زبان های برنامه سازی در سطح میانه قرار دارد، یعنی هم دارای خصوصیات مثبت زبان های سطح بالا است و هم دارای خصوصیات مثبت زبان های سطح پایین.

لازم به ذکر است که در این زبان، کامپایلر خط به خط دستورات را به کد های صفر و یک ترجمه کرده و آن را اجرا میکند.

نکته: این زبان به بزرگی و کوچکی حروف حساس است.(case sensetive)