برنامه ای که با گرفتن یک ماتریس، مثلثی بودن یا نبودن آن را حساب میکند.


ادامه مطلب(کد برنامه)