قوانین تعریف متغیر:

1.با یکی از حروف الفبا یا (_) شروع شود، در غیر اینصورت خطا میباشد.
2.از کاراکتر دوم به بعد میتوانیم از حروف الفبا، underline و همین طور ارقام استفاده کنیم.
3.استفاده از کلمات رزرو شده به تنهایی غیر مجاز است.

نکته: کلمات رزرو شده ی زبان ++C:

asm continue float new signed try
auto default for operator sizeof typedef
break delete friend private static union
case do goto protected struct unsigned
catch double if public switch virtual
char else inline register template void
class enum int return this volatile
const extern long short throw while