عملگر ها های مهم در زبان ++C:

-عملگر انتساب:= مقدار سمت راست را در متغیر سمت چپ میریزد:

x=12;
//end

-عملگر ضرب:*
-عملگر تقسیم:/
-عملگر باقیمانده:%
-عملگر جمع:+
-عملگر تفریق:-
-عملگر یک واحد اضافه:++
-عملگر یک واحد کم:--
-عملگر تساوی:==
-عملگر یا ی منطقی:||
-عملگر و ی منطقی:&&
-عملگر نقیص:!

در جلسات آینده به هنگام تمرین، طرز استفاده و کاربرد تمام آنها را فرا میگیرید.