هر برنامه ای در ++C دارای تابع main است که بصورت زیر تعریف میشود:

#include <header files>
int main()
{
    main commands
}

//end
تعریف متغیر(به طور کلی شناسه ها):
شکل تعریف متغیر به شکل زیر است:

;مقدار اولیه = نام متغیر   نوع
مثال:
int x;
float y=2.5;

//end
انواع متغیر ها:

برای تعریف نوع متغیر، میتوان از انواع زیر استفاده کرد:

void   برای تعریف هیچ(در جلسات آینده توضیح داده خواهد شد.)
bool   برای تعریف درست یا غلط بودن(در جلسات آینده به طور کامل توضیح داده خواهد شد.)
char   برای کاراکتر ها
int   برای اعداد صحیح کوچک
float   برای اعداد اعشاری کوچک
double   برای اعداد اعشاری بزرگ

پیشوند های انواع متغیر:

unsigend   (فقط برای اعداد صحیح) ظرفیت متغیر را دو برابر میکند ولی امکان ذخیره ی اعداد منفی از بین میرود
long   مقدار متغیر را چندین برابر میکند

مثال:
long int x;
unsigned long int a;
long double b;

//end

تعریف مقدار ثابت:

برای تعریف مقدار یک متغیر به طوریکه در طول برنامه هیچ تغییری نکند، از دستور const یا define به شکل زیر استفاده میکنیم:

مقدار   نام ثابت   define#
;   مقدار   =   نام ثابت   نوع داده   const

مثال:

#define x 12
const int x=12;

//end