تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر تعریف متغیر
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

قوانین تعریف متغیر:

1.با یکی از حروف الفبا یا (_) شروع شود، در غیر اینصورت خطا میباشد.
2.از کاراکتر دوم به بعد میتوانیم از حروف الفبا، underline و همین طور ارقام استفاده کنیم.
3.استفاده از کلمات رزرو شده به تنهایی غیر مجاز است.

نکته: کلمات رزرو شده ی زبان ++C:

asm continue float new signed try
auto default for operator sizeof typedef
break delete friend private static union
case do goto protected struct unsigned
catch double if public switch virtual
char else inline register template void
class enum int return this volatile
const extern long short throw while

هر برنامه ای در ++C دارای تابع main است که بصورت زیر تعریف میشود:

#include <header files>
int main()
{
    main commands
}

//end
تعریف متغیر(به طور کلی شناسه ها):
شکل تعریف متغیر به شکل زیر است:

;مقدار اولیه = نام متغیر   نوع
مثال:
int x;
float y=2.5;

//end
انواع متغیر ها:

برای تعریف نوع متغیر، میتوان از انواع زیر استفاده کرد:

void   برای تعریف هیچ(در جلسات آینده توضیح داده خواهد شد.)
bool   برای تعریف درست یا غلط بودن(در جلسات آینده به طور کامل توضیح داده خواهد شد.)
char   برای کاراکتر ها
int   برای اعداد صحیح کوچک
float   برای اعداد اعشاری کوچک
double   برای اعداد اعشاری بزرگ

پیشوند های انواع متغیر:

unsigend   (فقط برای اعداد صحیح) ظرفیت متغیر را دو برابر میکند ولی امکان ذخیره ی اعداد منفی از بین میرود
long   مقدار متغیر را چندین برابر میکند

مثال:
long int x;
unsigned long int a;
long double b;

//end

تعریف مقدار ثابت:

برای تعریف مقدار یک متغیر به طوریکه در طول برنامه هیچ تغییری نکند، از دستور const یا define به شکل زیر استفاده میکنیم:

مقدار   نام ثابت   define#
;   مقدار   =   نام ثابت   نوع داده   const

مثال:

#define x 12
const int x=12;

//end