برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس برای یادگیری C++ از ابتدا، به آخرین صفحه مراجعه کنید. اگر کامپایلر شما در مورد void بودن تابع main ارور میدهد(مانند Dev C++)، آن را بصورت int تعریف کنید و در آخر تابع return 0; قرار دهید.(int main(){...return 0;} //end) امیدوارم از مطالب رضایت داشته باشید. اگه سوالی بود، در نظرات بگید. همین طور به "مطالب متفرّقه" توجه فرمایید. در ضمن فقط کسانی که پیج رنک 2 یا بیشتر و هم چنین آمار بالای 350 نفر در روز دارند، لینک میشوند. (پیج رنک ما 3 است) آدرس های ما: http://30plusplus.com http://30plusplus.tk http://cplusprogram.tk http://cppp.mihanblog.com http://cppp.orq.ir http://cpp.mee.ir http://cpp.cov.ir کلمات کلیدی: آموزش c++ - آموزش سی پلاس پلاس - برنامه نویسی - سورس c - سورس سی پلاس پلاس - C++ programming - سورس C++ - برنامه نویسی C++ - آموزش برنامه نویسی - پروژه دانشجویی رایگان - انجام پروژه دانشجو http://cppp.mihanblog.com 2018-05-22T15:33:50+01:00 text/html 2010-10-27T17:49:15+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد سورس برنامه ضرب ماتریس سه بعدی http://cppp.mihanblog.com/post/185 <font size="2">این برنامه یک ماتریس سه بعدی از ورودی گرفته و ضرب عناصر آنرا در یک آرایه یک بعدی ذخیره و چاپ میکند.</font><br><div style="text-align: right;"> </div> text/html 2010-07-10T06:18:05+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد یادآوری: نحوه عملکرد توابع _strupr و _strlwr http://cppp.mihanblog.com/post/184 <font size="2">برنامه ای که نحوه عملکرد دو تابع _strupr و _strlwr را نشان میدهد:<br><br></font><div style="text-align: left;">#include &lt;iostream&gt;<br>#include &lt;string&gt;<br>using namespace std;<br>void main()<br>{<br>&nbsp;&nbsp; char string[] = "The String to End All Strings!";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"Mixed:\n"&lt;&lt;string&lt;&lt;endl;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"Uper:\n"&lt;&lt;strupr(string)&lt;&lt;endl;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; char* lwr_str=strlwr(string);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"Lower:\n"&lt;&lt;lwr_str&lt;&lt;endl;<br>}<br><br>//end<br></div> text/html 2010-07-09T06:15:06+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد یادآوری: نحوه عملکرد توابع strchr و strrchr http://cppp.mihanblog.com/post/183 <font size="2">برنامه ای که یادآوری: نحوه عملکرد توابع strchr و strrchr را نشان میدهد:<br><br></font><div style="text-align: left;">#include &lt;iostream&gt;<br>#include &lt;string&gt;<br>using namespace std;<br>void main(void)<br>{<br>&nbsp;&nbsp; char ch='r';<br>&nbsp;&nbsp; char string[] =<br>"The quick brown dog jumps over the lazy fox";<br>&nbsp;&nbsp; char fmt1[] =<br>"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5";<br>&nbsp;&nbsp; char fmt2[] =<br>"12345678901234567890123456789012345678901234567890";<br>&nbsp;&nbsp; char* pdest;<br>&nbsp;&nbsp; int result;<br>&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"String to be searched: \n\t\t"&lt;&lt;string&lt;&lt;"\n";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"\t\t"&lt;&lt;fmt1&lt;&lt;"\n\t\t"&lt;&lt;fmt2&lt;&lt;"\n\n";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"Search char:\t"&lt;&lt;ch&lt;&lt;"\n";<br>/* Search forward. */<br>&nbsp;&nbsp; pdest=strchr(string, ch);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; result=pdest - string + 1;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; if( pdest != NULL )<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"Result:\tfirst "&lt;&lt;ch<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;" found at position "&lt;&lt;result&lt;&lt;"\n\n";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; else<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"Result:\t"&lt;&lt;ch&lt;&lt;" not found\n";<br>/* Search backward. */<br>&nbsp;&nbsp; pdest=strrchr(string, ch);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; result=pdest - string + 1;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; if( pdest != NULL )<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"Result:\tfirst "&lt;&lt;ch<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;" found at position "&lt;&lt;result&lt;&lt;"\n\n";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; else<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"Result:\t"&lt;&lt;ch&lt;&lt;" not found\n";<br>}<br><br>//end<br></div> text/html 2010-07-08T06:12:05+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد یادآوری: نحوه عملکرد تابع strlen http://cppp.mihanblog.com/post/182 <font size="2">برنامه ای که کاربرد تابع strlen را نشان میدهد. با اجرای این برنامه عدد 15 به عنوان طول رشته str چاپ میشود:<br></font><br><div style="text-align: left;">#include &lt;iostream&gt;<br>#include &lt;string&gt;<br>using namespace std ;<br>int main()<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; char str [16] = "how long am I ?";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; int len ;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; len = strlen(str) ;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;str&lt;&lt;" is "&lt;&lt;len&lt;&lt;" characters long\n";<br>&nbsp; return 0;<br>}<br><br>//end<br></div> text/html 2010-07-07T05:29:07+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد پیاده سازی تابع strrchr http://cppp.mihanblog.com/post/181 <font size="2">پیاده سازی تابع strrchr</font><br><br><div style="text-align: left;">int strlen(const char *s)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int i=0;s[i];++i);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return i;<br>}<br>char *strrchr(const char *s,int c)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; long i;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(i=strlen(s)-1;i&gt;=0 &amp;&amp; s[i]!=(char)c;i--);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(i&lt;0)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; return NULL;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; else<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; return (char *)&amp;s[i];<br>}<br><br>//end<br></div> text/html 2010-07-06T05:27:01+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد پیاده سازی strncpy به دو صورت http://cppp.mihanblog.com/post/180 <font size="2">پیاده سازی strncpy به دو صورت</font><br><br><font size="2">صورت اول:<br></font><div style="text-align: left;">char *strncpy(char *s,const char *t,unsigned n)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(unsigned i=0;i&lt;n &amp;&amp; t[i]!='\0';i++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; s[i]=t[i];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(;i&lt;n;i++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; s[i]='\0';<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return s;<br>}<br><br>//end<br><br><div style="text-align: right;"><font size="2">صورت دوم:<br></font><div style="text-align: left;">char *strncpy(char *s,const char *t,unsigned n)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; char *ts=s;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(unsigned i=0;i&lt;n &amp;&amp; *t!='\0';i++,s++,t++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; *s=*t;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(;i&lt;n;i++,s++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; *s='\0';<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return ts;<br>}<br><br>//end<br></div></div></div> text/html 2010-07-05T05:25:28+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد پیاده سازی تابع strncat http://cppp.mihanblog.com/post/179 <font size="2">پیاده سازی تابع strncat</font><br><br><div style="text-align: left;">char *strncat(char *s,const char *t,unsigned n)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; const char *p=t;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; unsigned i,j;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; i=j=0;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(s[i]!='\0')<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; i++;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(j&lt;n &amp;&amp; (s[i++]=p[j++])!='\0');<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(p[j-1]!='\0')<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; s[i]='\0';<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return s;<br>}<br><br>//end<br></div> text/html 2010-07-04T05:22:57+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد پیاده سازی strcpy به دو صورت http://cppp.mihanblog.com/post/178 <font size="2">پیاده سازی strcpy به دو صورت<br><br></font><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">حالت اول:<br></font></span><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">char *strcpy(char *s,const char *t)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; int i=0;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; while((s[i]=t[i])!='\0')<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; i++;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return s;<br>}<br><br>//end<br><br></span><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">حالت دوم:<br></font></span><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">char *strcpy(char *s,const char *t)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; char *ts;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ts=s;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; while((*s=*t)!='\0')<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; s++;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; t++;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return ts;<br>}<br><br>//end<br></span></div></div></div></div> text/html 2010-07-03T07:30:33+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد پیاده سازی توابع strlen و strchr http://cppp.mihanblog.com/post/176 <font size="2">پیاده سازی توابع strlen و strchr</font><br><br><div style="text-align: left;">int strlen(const char *s)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int i=0;s[i];++i);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return i;<br>}<br>char *strchr(const char *s,int c)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; unsigned i;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(i=0;i&lt;strlen(s) &amp;&amp; s[i]!=(char)c;++i);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(i==strlen(s))<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; return NULL;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; else<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; return (char *)&amp;s[i];<br>}<br><br>//end<br></div> text/html 2010-07-02T07:28:49+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد پیاده سازی تابع strcat http://cppp.mihanblog.com/post/175 <font size="2">پیاده سازی تابع strcat<br><br></font><div style="text-align: left;">char *strcat(char *s,const char *t)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; unsigned i,j;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; i=j=0;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(s[i]!='\0')<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; i++;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; while((s[i++]=t[j++])!='\0');<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return s;<br>}<br><br>//end<br></div> text/html 2010-07-01T07:13:53+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد تعیین مثلثی بودن ماتریس http://cppp.mihanblog.com/post/174 <font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">برنامه ای که با گرفتن یک ماتریس، مثلثی بودن یا نبودن آن را حساب میکند.</font></span></span></span></span></span></font> text/html 2010-06-30T07:22:10+01:00 cppp.mihanblog.com سپهر محمّد تمرین رشته های کاراکتری http://cppp.mihanblog.com/post/172 <font size="2">یه تمرین جالب برای کار با آرایه های کاراکتری:<br><br>- برنامه ای بنویسید که ابتدا عددی به عنوان تعداد کاراکتر رشته گرفته و سپس به طور کاملا تصادفی یک رشته ی کاراکتری با طول عدد گرفته شده درست کرده و سپس از کاربر بپرسد که آن رشته چیست و کاربر با وارد کردن هر حرف، آن حرف به جای - قرار میگیرد و یک نمره ی مثبت یا منفی در نظر گرفته میشود و در آخر، رشته ی ایجاد شده و امتیاز کاربر را نمایش دهد.<br></font>