تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب حلقه ها
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

دو دستور while و do while نیز مانند for عمل میکنند با چند تفاوت:

-در while و do while دو قسمت مقدار اولیه و مقدار افزایش یا کاهش for وجود ندارد و فقط شرط ادامه ی حلقه موجود است.
-در do while بر خلاف for و while ابتدا دستور یا دستورات اجرا شده و سپس شرط چک میشود.

ساختار while:

ساختار while بشکل زیر است:

while(A)
B;

//end

در اینجا A شرط ادامه ی حلقه و B دستور یا دستورات تکرار شونده هستند.

ساختار do while:

ساختار do while بشکل زیر است:

do{
A
}while(B);

//end

در اینجا A دستور یا دستورات تکرار شونده و B شرط ادامه ی حلقه هستند.

نکته: توجه کنید که بعد از شرط در do while علامت ; میگذاریم.


در زمانی که میخواهیم در صورت درست بودن شرطی دستور یا دستورات خاصی به طور متوالی انجام شوند، باید از حلقه های تکرار استفاده کنیم.

بهترین و پر کاربرد ترین این حلقه ها، دستور for است.

ساختار و شکل اصلی:

for(A;B;C)
{
     D;
}

//end

در اینجا A مقدار اولیه، B شرط ادامه ی حلقه، C عبارت افزایشی یا کاهشی(مقدار تغییر) و D دستور یا دستورات تکرار شونده در صورت درستی شرط هستند.

نکته مهم: تعیین قسمت های A و C اختیاری است و میتوان جای آنها را خالی گذاشت ولی B که همان شرطمان است، باید حتما تعیین شود.

دستور continue و break

مهمترین کاربرد این دو دستور در داخل حلقه هاست.
break باعث خارج شدن از حلقه و continue باعث اتمام دستورات داخل بدنه(قسمت D) حلقه و ادامه ی آن از قسمت افزایشی یا کاهشی(C) میشود.