برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس برای یادگیری C++ از ابتدا، به آخرین صفحه مراجعه کنید. اگر کامپایلر شما در مورد void بودن تابع main ارور میدهد(مانند Dev C++)، آن را بصورت int تعریف کنید و در آخر تابع return 0; قرار دهید.(int main(){...return 0;} //end) امیدوارم از مطالب رضایت داشته باشید. اگه سوالی بود، در نظرات بگید. همین طور به "مطالب متفرّقه" توجه فرمایید. در ضمن فقط کسانی که پیج رنک 2 یا بیشتر و هم چنین آمار بالای 350 نفر در روز دارند، لینک میشوند. (پیج رنک ما 3 است) آدرس های ما: http://30plusplus.com http://30plusplus.tk http://cplusprogram.tk http://cppp.mihanblog.com http://cppp.orq.ir http://cpp.mee.ir http://cpp.cov.ir کلمات کلیدی: آموزش c++ - آموزش سی پلاس پلاس - برنامه نویسی - سورس c - سورس سی پلاس پلاس - C++ programming - سورس C++ - برنامه نویسی C++ - آموزش برنامه نویسی - پروژه دانشجویی رایگان - انجام پروژه دانشجو tag:http://cppp.mihanblog.com 2018-04-21T02:01:05+01:00 mihanblog.com سورس برنامه ضرب ماتریس سه بعدی 2010-10-27T17:49:15+01:00 2010-10-27T17:49:15+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/185 سپهر محمّد این برنامه یک ماتریس سه بعدی از ورودی گرفته و ضرب عناصر آنرا در یک آرایه یک بعدی ذخیره و چاپ میکند. این برنامه یک ماتریس سه بعدی از ورودی گرفته و ضرب عناصر آنرا در یک آرایه یک بعدی ذخیره و چاپ میکند.
]]>
یادآوری: نحوه عملکرد توابع _strupr و _strlwr 2010-07-10T06:18:05+01:00 2010-07-10T06:18:05+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/184 سپهر محمّد برنامه ای که نحوه عملکرد دو تابع _strupr و _strlwr را نشان میدهد:#include <iostream>#include <string>using namespace std;void main(){   char string[] = "The String to End All Strings!";     cout<<"Mixed:\n"<<string<<endl;       cout<<"Uper:\n"<<strupr(string)<<endl;         char* lwr_str=strlwr(string);         برنامه ای که نحوه عملکرد دو تابع _strupr و _strlwr را نشان میدهد:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
void main()
{
   char string[] = "The String to End All Strings!";
     cout<<"Mixed:\n"<<string<<endl;
       cout<<"Uper:\n"<<strupr(string)<<endl;
         char* lwr_str=strlwr(string);
           cout<<"Lower:\n"<<lwr_str<<endl;
}

//end
]]>
یادآوری: نحوه عملکرد توابع strchr و strrchr 2010-07-09T06:15:06+01:00 2010-07-09T06:15:06+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/183 سپهر محمّد برنامه ای که یادآوری: نحوه عملکرد توابع strchr و strrchr را نشان میدهد:#include &lt;iostream&gt;#include &lt;string&gt;using namespace std;void main(void){&nbsp;&nbsp; char ch='r';&nbsp;&nbsp; char string[] ="The quick brown dog jumps over the lazy fox";&nbsp;&nbsp; char fmt1[] ="&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;& برنامه ای که یادآوری: نحوه عملکرد توابع strchr و strrchr را نشان میدهد:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
void main(void)
{
   char ch='r';
   char string[] =
"The quick brown dog jumps over the lazy fox";
   char fmt1[] =
"         1         2         3         4         5";
   char fmt2[] =
"12345678901234567890123456789012345678901234567890";
   char* pdest;
   int result;
   cout<<"String to be searched: \n\t\t"<<string<<"\n";
    cout<<"\t\t"<<fmt1<<"\n\t\t"<<fmt2<<"\n\n";
     cout<<"Search char:\t"<<ch<<"\n";
/* Search forward. */
   pdest=strchr(string, ch);
    result=pdest - string + 1;
     if( pdest != NULL )
       cout<<"Result:\tfirst "<<ch
           <<" found at position "<<result<<"\n\n";
    else
       cout<<"Result:\t"<<ch<<" not found\n";
/* Search backward. */
   pdest=strrchr(string, ch);
    result=pdest - string + 1;
     if( pdest != NULL )
       cout<<"Result:\tfirst "<<ch
           <<" found at position "<<result<<"\n\n";
     else
       cout<<"Result:\t"<<ch<<" not found\n";
}

//end
]]>
یادآوری: نحوه عملکرد تابع strlen 2010-07-08T06:12:05+01:00 2010-07-08T06:12:05+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/182 سپهر محمّد برنامه ای که کاربرد تابع strlen را نشان میدهد. با اجرای این برنامه عدد 15 به عنوان طول رشته str چاپ میشود:#include &lt;iostream&gt;#include &lt;string&gt;using namespace std ;int main(){&nbsp;&nbsp;&nbsp; char str [16] = "how long am I ?";&nbsp;&nbsp;&nbsp; int len ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; len = strlen(str) ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;str&lt;&lt;" is "&lt;&lt;len&lt;&lt;" characters long\n";&nbsp; return 0;}//end برنامه ای که کاربرد تابع strlen را نشان میدهد. با اجرای این برنامه عدد 15 به عنوان طول رشته str چاپ میشود:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std ;
int main()
{
    char str [16] = "how long am I ?";
    int len ;
    len = strlen(str) ;
    cout<<str<<" is "<<len<<" characters long\n";
  return 0;
}

//end
]]>
پیاده سازی تابع strrchr 2010-07-07T05:29:07+01:00 2010-07-07T05:29:07+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/181 سپهر محمّد پیاده سازی تابع strrchrint strlen(const char *s){&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int i=0;s[i];++i);&nbsp;&nbsp;&nbsp; return i;}char *strrchr(const char *s,int c){&nbsp;&nbsp;&nbsp; long i;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(i=strlen(s)-1;i&gt;=0 &amp;&amp; s[i]!=(char)c;i--);&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(i&lt;0)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; return NULL;&nbsp;&nbsp;&nbsp; else&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; return (char *)&amp;s[i];}//end پیاده سازی تابع strrchr

int strlen(const char *s)
{
    for(int i=0;s[i];++i);
    return i;
}
char *strrchr(const char *s,int c)
{
    long i;
    for(i=strlen(s)-1;i>=0 && s[i]!=(char)c;i--);
    if(i<0)
        return NULL;
    else
        return (char *)&s[i];
}

//end
]]>
پیاده سازی strncpy به دو صورت 2010-07-06T05:27:01+01:00 2010-07-06T05:27:01+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/180 سپهر محمّد پیاده سازی strncpy به دو صورتصورت اول:char *strncpy(char *s,const char *t,unsigned n){&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(unsigned i=0;i&lt;n &amp;&amp; t[i]!='\0';i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; s[i]=t[i];&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(;i&lt;n;i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; s[i]='\0';&nbsp;&nbsp;&nbsp; return s;}//endصورت دوم:char *strncpy(char *s,const char *t,unsigned n){&nbsp;&nbsp;&nbsp; char *ts=s;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(unsigned i=0;i&lt;n &amp;&amp; *t!='\0';i++,s++,t++)&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیاده سازی strncpy به دو صورت

صورت اول:
char *strncpy(char *s,const char *t,unsigned n)
{
    for(unsigned i=0;i<n && t[i]!='\0';i++)
        s[i]=t[i];
    for(;i<n;i++)
        s[i]='\0';
    return s;
}

//end

صورت دوم:
char *strncpy(char *s,const char *t,unsigned n)
{
    char *ts=s;
    for(unsigned i=0;i<n && *t!='\0';i++,s++,t++)
        *s=*t;
    for(;i<n;i++,s++)
        *s='\0';
    return ts;
}

//end
]]>
پیاده سازی تابع strncat 2010-07-05T05:25:28+01:00 2010-07-05T05:25:28+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/179 سپهر محمّد پیاده سازی تابع strncatchar *strncat(char *s,const char *t,unsigned n){&nbsp;&nbsp;&nbsp; const char *p=t;&nbsp;&nbsp;&nbsp; unsigned i,j;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i=j=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(s[i]!='\0')&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; i++;&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(j&lt;n &amp;&amp; (s[i++]=p[j++])!='\0');&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(p[j-1]!='\0')&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; s[i]='\0';&nbsp;&nbsp;&nbsp; return s;}//end پیاده سازی تابع strncat

char *strncat(char *s,const char *t,unsigned n)
{
    const char *p=t;
    unsigned i,j;
    i=j=0;
    while(s[i]!='\0')
        i++;
    while(j<n && (s[i++]=p[j++])!='\0');
    if(p[j-1]!='\0')
        s[i]='\0';
    return s;
}

//end
]]>
پیاده سازی strcpy به دو صورت 2010-07-04T05:22:57+01:00 2010-07-04T05:22:57+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/178 سپهر محمّد پیاده سازی strcpy به دو صورتحالت اول:char *strcpy(char *s,const char *t){&nbsp;&nbsp;&nbsp; int i=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp; while((s[i]=t[i])!='\0')&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; i++;&nbsp;&nbsp;&nbsp; return s;}//endحالت دوم:char *strcpy(char *s,const char *t){&nbsp;&nbsp;&nbsp; char *ts;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ts=s;&nbsp;&nbsp;&nbsp; while((*s=*t)!='\0')&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; s++;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; t++;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیاده سازی strcpy به دو صورت

حالت اول:
char *strcpy(char *s,const char *t)
{
    int i=0;
    while((s[i]=t[i])!='\0')
        i++;
    return s;
}

//end

حالت دوم:
char *strcpy(char *s,const char *t)
{
    char *ts;
    ts=s;
    while((*s=*t)!='\0')
    {
        s++;
        t++;
    }
    return ts;
}

//end
]]>
پیاده سازی توابع strlen و strchr 2010-07-03T07:30:33+01:00 2010-07-03T07:30:33+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/176 سپهر محمّد پیاده سازی توابع strlen و strchrint strlen(const char *s){&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int i=0;s[i];++i);&nbsp;&nbsp;&nbsp; return i;}char *strchr(const char *s,int c){&nbsp;&nbsp;&nbsp; unsigned i;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(i=0;i&lt;strlen(s) &amp;&amp; s[i]!=(char)c;++i);&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(i==strlen(s))&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; return NULL;&nbsp;&nbsp;&nbsp; else&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; return (char *)&amp;s[i];}//end پیاده سازی توابع strlen و strchr

int strlen(const char *s)
{
    for(int i=0;s[i];++i);
    return i;
}
char *strchr(const char *s,int c)
{
    unsigned i;
    for(i=0;i<strlen(s) && s[i]!=(char)c;++i);
    if(i==strlen(s))
        return NULL;
    else
        return (char *)&s[i];
}

//end
]]>
پیاده سازی تابع strcat 2010-07-02T07:28:49+01:00 2010-07-02T07:28:49+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/175 سپهر محمّد پیاده سازی تابع strcatchar *strcat(char *s,const char *t){&nbsp;&nbsp;&nbsp; unsigned i,j;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i=j=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(s[i]!='\0')&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; i++;&nbsp;&nbsp;&nbsp; while((s[i++]=t[j++])!='\0');&nbsp;&nbsp;&nbsp; return s;}//end پیاده سازی تابع strcat

char *strcat(char *s,const char *t)
{
    unsigned i,j;
    i=j=0;
    while(s[i]!='\0')
        i++;
    while((s[i++]=t[j++])!='\0');
    return s;
}

//end
]]>
تعیین مثلثی بودن ماتریس 2010-07-01T07:13:53+01:00 2010-07-01T07:13:53+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/174 سپهر محمّد برنامه ای که با گرفتن یک ماتریس، مثلثی بودن یا نبودن آن را حساب میکند. برنامه ای که با گرفتن یک ماتریس، مثلثی بودن یا نبودن آن را حساب میکند. ]]> تمرین رشته های کاراکتری 2010-06-30T07:22:10+01:00 2010-06-30T07:22:10+01:00 tag:http://cppp.mihanblog.com/post/172 سپهر محمّد یه تمرین جالب برای کار با آرایه های کاراکتری:- برنامه ای بنویسید که ابتدا عددی به عنوان تعداد کاراکتر رشته گرفته و سپس به طور کاملا تصادفی یک رشته ی کاراکتری با طول عدد گرفته شده درست کرده و سپس از کاربر بپرسد که آن رشته چیست و کاربر با وارد کردن هر حرف، آن حرف به جای - قرار میگیرد و یک نمره ی مثبت یا منفی در نظر گرفته میشود و در آخر، رشته ی ایجاد شده و امتیاز کاربر را نمایش دهد. یه تمرین جالب برای کار با آرایه های کاراکتری:

- برنامه ای بنویسید که ابتدا عددی به عنوان تعداد کاراکتر رشته گرفته و سپس به طور کاملا تصادفی یک رشته ی کاراکتری با طول عدد گرفته شده درست کرده و سپس از کاربر بپرسد که آن رشته چیست و کاربر با وارد کردن هر حرف، آن حرف به جای - قرار میگیرد و یک نمره ی مثبت یا منفی در نظر گرفته میشود و در آخر، رشته ی ایجاد شده و امتیاز کاربر را نمایش دهد.
]]>