این برنامه ابتدا مقادیر دو آرایه ی یک بعدی با 3 عنصر را از ورودی گرفته و حاصل ضرب عناصر آرایه را با استفاده از تابعی در یک آرایه ی دیگر ریخته و در خروجی نمایش میدهد.

#include <iostream.h>

void arraymultiply(int x[], int y[], int len, int out[])
{
      for(int i=0;i<len;i++)
             out[i]=(x[i]*y[i]);
}

void main()
{
    int x[3], y[3], z[3];
    for(int i=0;i<3;i++)
        cin>>x[i];
    for(i=0;i<3;i++)
        cin>>y[i];
    arraymultiply(x,y,3,z);
    for(i=0;i<3;i++)
        cout<<z[i]<<"\t";
}


//end