آقای حامد، یه برنامه خواسته بودن که ماشین حساب کامل مهندسی باشه و علاوه بر داشتن فاکتوریل، جذر، توان، نسبت های مثلثاتی و ... بتونه این عملیت رو با چند عدد انجام بده. مثلا جمع سه عدد

خب مطمئنا این برنامه ی ساده ای نمیتونه باشه و هنوز بعضی قسمت هاش رو درس ندادم. با این وجود کد برنامه رو براتون میزارم، داخل خود کد توضیحات رو نوشتم ولی بازم اگه سوالی بود در خدمتم.

فقط بگم که این برنامه برای Dev c++ نوشته شده و در کامپایلر های قدیمی turbo و borland باید کمی تغییرش بدین!

# include <iostream>
# include <cmath>

using namespace std;
void help();
//in tabe be onvane help baraye amalgar ha mibashad barname ast;

int fact (float a);
//in tabe factoryel ra hesab mikonad

void error();
//in tabe peyghame khata ra chap mikonadint main(){
float result,zakhire ,a[50];
char b;
int flag=0,resultint, aint;

for (int i=1; i<50; i++){

    if (i==1) {
        help();
        cout <<"Enter Number:";
        cin>>result;
        i+=1;}
    do{
    do{
    system("cls");
    help();
    cout<<"Last result= "<<result<<endl;
    cout<<"Enter Operator: ";
    cin>>b;
    }while (b!='f' && b!='l'&& b!='z'&& b!='b'&& b!='c'&& b!='+'&& b!='m'&& b!='n'&& b!='-'&& b!='*'&& b!='/'&& b!='o'&& b!='s'&& b!='r'&&b!='q'&& b!='p'&& b!='\\');
    flag=3;

    if (b=='\\'){
                if (result!=floor(result)){
                error();
                flag=2;
                }//end if
               
    }//end if
   

    }while(flag==2); //*/
    switch (b){
    case 'r':
        i=0;
        system("cls");
        continue;
    case 'f':
            result= fact(result);
            continue;
    case 's':
            result=sin(3.1416/(180/result));
            resultint=result*100;
            result=resultint*1./100;           
            continue;
    case 'o':
            result=cos(3.1416/(180/result));
            resultint=result*100;
            result=resultint*1./100;           
            continue;
    case 'm':
            resultint=result;
            if(resultint%180!=90){
                result=3.1416/(180/result);
                result=tan(result);
                resultint=result*100;
                result=resultint*1./100;}//end if
            else
                error();
             continue;
    case 'n':
            resultint=result;
            if(resultint%180!=0){
                result=3.1416/(180/result);
                result=1/(tan(result));
                resultint=result*100;
                result=resultint*1./100;}//end if
            else
                error();
             continue;
    case 'z':
            zakhire=result;           
            continue;
    case 'b':
            result=zakhire;           
            continue;
    case 'l':
            if(result>0)
                result=log10(result);           
            else
                error();
            continue;
    }//end switch
        if (b=='c') break;
//end for*/
       
    system("cls");
    help();
    cout<<"Last result= "<<result<<" "<<b<<endl;
    cout <<"Enter Number:";
    cin>>a[i];
   
    switch(b){
    case '+':
        result+=a[i] ;break;
    case '-':
        result -= a[i]; break;
    case '*':
        result *= a[i]; break;
    case '/':
        if (a[i]==0){
                error();
                break;
            }
        else{
            result/=a[i]; break;}
    case 'p':
        result= pow(result,a[i]); break;
    case 'q':
        result=pow(result, 1/a[i]); break;
    case '\\':
        resultint=result;
        aint=a[i];
            if (a[i]==floor(a[i])){
                result = resultint%aint; break;
                }//end if
            else{
                error();
                break;
                }//end else

    }//end switch
   
}//end for

return 0;
}//end main


void help(){
cout<<"      In the name of God\n\n";
    cout<<"//Created By Sepehr Mohammad\\\\"<<<<endl;
    cout<<"//  Http://cplusprogram.tk  \\\\"<<endl<<endl;
cout<<"HELP:"<<endl;
cout<<"Enter in Operator"<<endl;
cout<<"Close:[c]"<<endl;
cout<<"Reset:[r]"<<endl;
cout<<"Save in Memory:[z]"<<endl;
cout<<"Load from Memory:[b]"<<endl;
cout<<"Plus:[+]    ;example(2+3=5)"<<endl;
cout<<"Subtract:[-]    ;example(5-3=2)"<<endl;
cout<<"Multiply:[*]    ;example(2*3=6)"<<endl;
cout<<"Division:[/]    ;example(5/2=2.5 $ 5/0=Undefined)"<<endl;
cout<<"Reminder:[\\]    ;example(5\\2=1 $ 5.3\\2.1=Undefined)"<<endl;
cout<<"power:[p]    ;example(2 p 3=8)"<<endl;
cout<<"sqrt:[q]    ;example(8 s 3=2)"<<endl;
cout<<"factorial:[f]    ;example(4f=24)"<<endl;
cout<<"Sin:[s]         ;example(30s=0.5)"<<endl;
cout<<"Cos:[o]         ;example(60o=0.5)"<<endl;
cout<<"tan:[m]         ;example(45m=1)"<<endl;
cout<<"Cot:[n]         ;example(45n=1)"<<endl;
cout<<"log:[l]         ;example(10l=1)"<<endl;
cout<<endl;
}//end help

int fact (float a){
int b=a, result=1;
    for (int i=2; i<=b; i++){
    result*=i;
        }//end for
return result;
}//end fact

void error(){
    system("cls");
    cerr<<endl<<"!!Undefined!!"<<endl<<endl;
    system("pause");
}//end error


//end