یه تمرین جالب با حلقه های تو در تو و شرط ها:

- برنامه بنویسید که اعداد کامل کوچکتر از 10000 را چاپ کند.
(عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های غیر از خودش برابر خود عدد باشند. مانند 6)


#include <iostream.h>

int main()
{
    int s;
    for(register long n=2;n<10000;n++)
    {
        s=1;
        for(register i=2;i<n;i++)
            if((n%i)==0)
            {
                s+=i;
                if(s==n)
                    cout<<n<<"\t";
            }
    }
    return 0;
}


//end