یه تمرین با حلقه ها و شرط ها:

- برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی گرفته و کامل بودن یا نبودن آن را چاپ کند. (عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های غیر از خودش برابر خود عدد باشند. مانند 6)

#include <iostream.h>

int main()
{
    int n, s=1;
    cout<<"Enter a number:"<<endl;
    cin>>n;
    for(int i=2;i<n;i++)
        if((n%i)==0)
            s+=i;
    if(s==n)
        cout<<"\nNumber is complete!";
    else
        cout<<"\nNumber is not complete!";
    return 0;
}


//end