یه تمرین جالب با استفاده از for:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه ها، خروجی زیر را چاپ کند:
*
**
***
****
*****
******

#include <iostream.h>

int main()
{
    for(int c=1;c<=6;c++)
    {
        for(int i=1;i<=c;i++)
            cout<<'*';
        cout<<"\n";
    }
    return 0;
}


//end