یه تمرین با switch

- برنامه ای بنویسید که یک عدد بین 1 تا 7 از ورودی گرفته و روز هفته مربوط به آن را در خروجی چاپ کند.

#include <iostream.h>

int main()
{
    int x;
    cout<<"Please enter a number between 1 & 7:"<<endl;
    cin>>x;
    switch(x)
    {
        case 1: cout<<"Saturday";break;
        case 2: cout<<"Sunday";break;
        case 3: cout<<"Monday";break;
        case 4: cout<<"Tuesday";break;
        case 5: cout<<"Wednesday";break;
        case 6: cout<<"Thirsday";break;
        case 7: cout<<"Friday";break;
            default: cout<<"Wrong number!";
    }
    return 0;
}


//end