از این به بعد به درخواست بعضی از دوستان، برخی تمارین کتاب آقای جعفرنژاد قمی را حل میکنیم:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه های تو در تو، خروجی زیر را تولید کند:
$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$

#include <iostream.h>

int main()
{
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        for(int j=0;j<6;j++)
            cout<<'$';
        cout<<"\n";
    }
    return 0;
}


//end