دوستانی که با کامپایلر Dev C++ کار کرده اند، حتما میدانند که این کامپایلر دو تابع مهم gotoxy و clrscr رو در خودش به صورت تعریف شده نداره. ولی میشه این دو رو تعریف کرد و حتی بعد از تعریف با فرمت .h ذخیره و به عنوان هدر فایل استفاده کرد.
روش تعریف این دو در Dev C++ به شکل زیر است:

#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

void gotoxy(int x, int y)
{
     HANDLE hConsoleOutput;
     COORD dwCursorPosition;
     cout.flush();
     dwCursorPosition.X=x;
     dwCursorPosition.Y=y;
     hConsoleOutput=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
     SetConsoleCursorPosition(hConsoleOutput, dwCursorPosition);
}

void clrscr()
{
     system("cls");
}


//end