برای اینکه با آرایه های دارای بیش از دو بعد هم آشنا بشید، یه مثال از آرایه های سه بعدی میزنم:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از یک آرایه 3*2*2، 12 عدد از ورودی گرفته و آنها را با فرمت مناسبی چاپ کند.

#include <iostream.h>

void main()
{
    int x[3][2][2];
    cout<<"Enter 12 numbers:"<<endl;
    for(int i=0;i<3;i++)
        for(int j=0;j<2;j++)
            for(int k=0;k<2;k++)
                cin>>x[i][j][k];
    cout<<"Your numbers:\n";
    for(i=0;i<3;i++)
        for(int j=0;j<2;j++)
            for(int k=0;k<2;k++)
                cout<<x[i][j][k]<<"\t";
}


//end