اینم یک مثال از آرایه دو بعدی:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از یک آرایه با 3 سطر و 2 ستون، 12 عدد از ورودی گرفته و آنها را با فرمت مناسبی نمایش دهد.

#include <iostream.h>

void main()
{
    int x[3][4];
    cout<<"Enter 12 numbers:"<<endl;
    for(register i=0;i<3;i++)
        for(register c=0; c<4;c++)
            cin>>x[i][c];
    cout<<"Your numbers:\n";
    for(i=0;i<3;i++)
        for(int c=0;c<4;c++)
            cout<<x[i][c]<<"\t";
}


//end