یه مثال ساده از آرایه یک بعدی:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از آرایه های یک بعدی، 10 عدد از ورودی خوانده و با فرمت مناسب در خروجی چاپ کند.

#include <iostream.h>

void main()
{
    int x[10];
    cout<<"Enter 10 numbers:"<<endl;
    for(register i=0;i<10;i++)
        cin>>x[i];
    cout<<"Your numbers:\n";
    for(i=0;i<10;i++)
        cout<<x[i]<<"\t";
}


//end