آرایه های چند بعدی:

در زبان C++ این امکان وجود دارد که آرایه های چند بعدی تولید نماییم. به روش زیر:

;...[تعداد عناصر بعد سوم] [تعداد عناصر بعد دوم] [تعداد عناصر بعد اول]     نام آرایه     نوع آرایه


بیشترین کاربرد آرایه ها در برنامه نویسی به آرایه های دو بعدی مربوط است.

آرایه های دو بعدی:

آرایه های دو بعدی یا ماتریس به شکل زیر تعریف میشوند:

;...[تعداد عناصر بعد دوم] [تعداد عناصر بعد اول]     نام آرایه     نوع آرایه


چون تعریف آرایه ی دو بعدی همان تعریف یک ماتریس در زبان C++ است، لذا تعداد عناصر بعد اول بیانگر تعداد سطر های ماتریس و تعداد عناصر بعد دوم بیان کننده ی تعداد ستون های ماتریس است. یعنی اندیس اول آرایه مشخص کننده شماره سطر و اندیس دوم مشخص کننده ی شماره ی ستون است.

مثال:
int a[2][3];

//end

نکته: در زبان C++ ذخیره شدن آرایه در حافظه بصورت سطری است. یعنی ابتدا عناصر سطر اول و سپس عناصر سطر دوم و ... در حافظه ذخیره می شوند.