در این روش بدون در نظر گرفتن اینکه آرایه مرتب یا نامرتب است، عنصر مورد جستجو با هر یک از عناصر آرایه مقایسه میشود.

int linearSearch(int arr[], int len, int pat)
{
    for(int i=0;i<len;i++)
        if(arr[i]==pat)
            return i;
    return -1;
}

//end