تابع روش مرتب سازی گورزاد (Gnome Sort) که بدترین عملکرد آن O(n2)  است:

void gnomeSort(int arr[], int n)
{
    int i = 0, temp;
       
    while( i < n )
    {
                  
    if ( i == 0 || arr [i - 1] <= arr[i] )
        i++;
                  
        else
        {
            temp = arr[i];
            arr[i] = arr[i - 1];
            arr[--i] = temp;
        }
                  
    }
                 
}

//end