این برنامه یک ماتریس سه بعدی از ورودی گرفته و ضرب عناصر آنرا در یک آرایه یک بعدی ذخیره و چاپ میکند.

#include <iostream.h>

int main()
{
     int x[2][2][2], y[2]={1,1};
     for(int i=0;i<2;i++)
          for(int j=0;j<2;j++)
                for(int k=0;k<2;k++)
                {
                     cout<<"Enter: "<<i<<"\t"<<j<<"\t"<<k<<"\n";
                     cin>>x[i][j][k];
                }
     for(int c=0;c<2;c++)
          for(int j=0;j<2;j++)
                for(int k=0;k<2;k++)
                     y[c]*=x[c][j][k];
     cout<<"Result:"<<"\n"<<y[0]<<"\t"<<y[1];
     return 0;
}

//end