یه تمرین جالب برای کار با آرایه های کاراکتری:

- برنامه ای بنویسید که ابتدا عددی به عنوان تعداد کاراکتر رشته گرفته و سپس به طور کاملا تصادفی یک رشته ی کاراکتری با طول عدد گرفته شده درست کرده و سپس از کاربر بپرسد که آن رشته چیست و کاربر با وارد کردن هر حرف، آن حرف به جای - قرار میگیرد و یک نمره ی مثبت یا منفی در نظر گرفته میشود و در آخر، رشته ی ایجاد شده و امتیاز کاربر را نمایش دهد.

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

void main()
{
     int x[20], n, scr=0;
     char ch;
     cout<<"Enter the number of characters:"<<endl;
     cin>>n;
     for(int i=0;i<n;i++)
        x[i]=(97+random(26));
     clrscr();
     cout<<"Enter your guess:"<<endl;
     for(int c=0;c<n;c++)
        cout<<"-";
     gotoxy(1,2);
     for(i=0;i<n;i++)
     {
        ch=getche();
        if(x[i]!=ch)
            scr--;
        else
            scr++;
     }
     cout<<"\nCorrect Characters: ";
     for(i=0;i<n;i++)
     {
        ch=x[i];
        cout<<ch;
     }
     cout<<"\nYour score: "<<scr;
}


//end