یه تمرین برای آرایه:

- برنامه بنویسید که نام روز های هفته را در یک آرایه قرار دهد و آنها را چاپ کند.

//This program uses array of string.
#include <iostream.h>

int main()
{
 const int Days=7;
  const int Max_Length=10;
    char str_array[Days][Max_Length] = {"Sunday","Monday",
    "Tuesday","WednesDay","Thursday","Friday","Saturday"};
     for(int i=0;i<Days;i++)
          cout<<str_array[i]<<endl;
  return 0;
}


//end