برنامه ای که یک رشته را در رشته ای دیگر کپی میکند.

//This program copies one string to another.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
    char s1[2000],s2[2000];
     cout<<"Please enter a sentence:\n";
      cin.get(s1,100,'.');
        for(int i=0; i<2000 && s1[i]!='\0'; i++)
                 s2[i]=s1[i];
        s2[i]='\0';
         clrscr();
          cout<<"You entered :\n";
             cout<<s2<<endl;
    return 0;
}


//end