یه تمرین کامل برای آرایه ها:

- برنامه ای بنویسید که 4 نمره امتحانی 10 دانشجو را خوانده و معدل هر دانشجو و معدل کلاس را در هر درس محاسبه و چاپ نماید.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <iomanip.h>

int main()
{
 int score[10][5]={0};
 int lesson_sum[4]={0};
  for(int i=0;i<3;i++)
     {
        for(int j=0;j<5;j++)
          {
              if(j==0)
                 {
                    cout<<"Please enter student number = ";
                    cin>>score[i][0];
                 }
              else
             {
                    cout<<"Enter score number "<<j<<" = ";
                    cin>>score[i][j];
                    lesson_sum[j-1]+=score[i][j];
                 }
          }
        clrscr();
     }
  clrscr();
      for(i=0;i<10;i++)
          {
              float sum=0;
                 for(int j=1;j<5;j++)
                      sum+=score[i][j];
              cout<<setw(2)<<(i+1)<<"-Averag of student "
                    <<setw(10)<<score[i][0]
                    <<" = "<<(sum/4)<<endl;
          }
      for(i=0;i<4;i++)
          cout<<"\nAverage of lesson "<<(i+1)
                <<" = "<<((float)lesson_sum[i]/10);
    cout<<endl;
 return 0;
}


//end