دستکاری کننده ی setw:

دستکاری کننده ها، عملگر هایی هستند که برای تغییر یا پردازش داده ها برای چاپ در خروجی با عملگر درج >> بکار می روند. قبلا با دستکاری کننده ی endl آشنا شدید اکنون توجه شما را به دستکاری کننده ی setw جلب میکنیم که طول میدان خروجی را تغییر میدهد. برای استفاده از این دستکاری کننده باید هدر فایل iomanip را به برنامه اضافه کرد.
هر مقداری که توسط cout چاپ میشود میدانی از فضا را اشغال میکند. این میدان، محدوده ای است که خروجی میتواند در آن چاپ گردد. میدان پیشفرض دارای طولی به قدر کافی بزرگ است تا بتواند مقدار مورد نظر را در خود چاپ (ذخیره) کند. مثلا عدد 576 دارای میدانی به طول 3 کاراکتر و رشته "Computer" میدانی به طول 8 کاراکتر را اشغال میکند. با وجود این در بعضی از موارد، طول میدان پیشفرض منتهی به نتایج مطلوبی نمیشود. لذا می توان به واسطه دستکاری کننده setw میدان پیشفرض را تغییر داد. دستکاری کننده setw باعث میشود عدد یا رشته ای که بعد از آن در جریان داده ها می آید، در میدانی به طول n کاراکتر چاپ شود که در آن n، ورودی تابع setw(n) است. مقدار عدد یا رشته ی مورد نظر در داخل میدان، به صورت تراز از راست چیده میشود.