برنامه ای که با دریافت تاریخ یک روز سال جاری، تعداد روز های گذشته از ابتدای سال را مشخص میکند. این برنامه برای سال های کبیسه جواب اشتباه می دهد.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
    short month, day, total_days;
    int day_per_month[12]={31,31,31,31,31,31,
                                  30,30,30,30,30,29};
    cout<<"Enter month (1 to 12) : ";
     cin>>month;
     if(month<1 || month>12)
      {
            cout<<"Wrong input! Press any key to end.\n";
             getch();
              return 0;
      }
     cout<<"Enter day (1 to 31) : ";
      cin>>day;
        total_days=day;
          for(int i=0;i<month-1;i++)
              total_days+=day_per_month[i];
          cout<<"Total days from start of year is:"
                <<total_days<<endl;
  return 0;
}


//end