عملگر شرطی (عملگر سه تایی Ternary Operator):

در C++ میتوان به واسطه ی عملگر ? یک ساختار تصمیم گیری ساده ولی پر کاربرد را پیاده سازی کرد که به این واسطه در کد نویسی صرفه جویی میشود. شکل کلی به کار گیری این عملگر به صورت زیر است:

;عبارت محاسباتی 2 : عبارت محاسباتی 1 ? (عبارت شرطی) = متغیر

عملکرد این عملگر به این صورت است که اگر عبارت شرطی دارای ارزش درستی بود، آنگاه مقدار عبارت محاسباتی 1 ارزیابی شده و در متغیر سمت چپ دستور انتساب قرار می گیرد، و الا اگر عبارت شرطی دارای ارزش نادرستی باشد مقدار عبارت محاسباتی 2 ارزیابی شده و در متغیر سمت چپ دستور انتساب قرار میگیرد.

به عبارت دیگر عملگر سه تایی معادل کد زیر عمل میکند:
(عبارت شرطی)if
;عبارت محاسباتی 1 = متغیر    
else
;عبارت محاسباتی 2 = متغیر