این برنامه دو لیست مرتب شده از ورودی گرفته و اشتراک و اجتماع آنها را چاپ میکند.

#include <iostream.h>

void main()
{
    int n, m, x[50], y[50];
    register c;
    cout<<"Enter the number of first list's elements:";
    cin>>n;
    cout<<"Enter the first sorted list:"<<endl;
    for(register i=0;i<n;i++)
        cin>>x[i];
    cout<<"Now enter the number of second list's elements:";
    cin>>m;
    cout<<"Enter the second sorted list:"<<endl;
    for(c=0;c<m;c++)
        cin>>y[c];
    //------------------------------------------------------------
    cout<<"Union: ";
    char ch;
    i=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        if(x[i]!=x[i-1])
            cout<<x[i]<<"\t";
    for(c=0;c<m;c++)
        if(y[c]!=y[c-1])
        {
            ch=0;
            for(i=0;i<n;i++)
                if(y[c]==x[i])
                {
                    ch=1;
                    break;
                }
            if(ch!=1)
                cout<<y[c]<<"\t";
        }
    cout<<endl;
    //------------------------------------------------------------
    cout<<"Subscription: ";
    c=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        if(x[i]!=x[i-1])
            for(;y[c]<=x[i]&&c<m;c++)
                if(y[c]!=y[c-1]&&x[i]==y[c])
                {
                    cout<<x[i]<<"\t";
                    break;
                }
    //-------------------------------------------------------------
}


//end