اینم یه برنامه که ابتدا طول آرایه رو مشخص میکنید و سپس عناصر اونو از ورودی میگیره و با مرتب سازی سریع، به صورت صعودی مرتب میکنه و نمایش میده. که این برنامه رو دوست عزیزم LOgiCeR k3nTo نوشتن.

#include<conio.h>
#include<iostream.h>

//--------------------------------------------------------------------------
void read_list(int a[],int n)
{
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        cout<<"\n\n\t ENTER THE ELEMENT ["<<i<<"] :: ";
        cin>>a[i];
    }
}
//--------------------------------------------------------------------------
void print_list(int a[],int n)
{
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
        cout<<"\n\n\t "<<a[i];
}
//--------------------------------------------------------------------------
void quick_sort(int a[],int first,int last)
{
    int low,high,temp,pivot;
    low=first;
    high=last;
    pivot=a[(first+last)/2];

    do{
        while(a[low]<pivot)
            low++;
        while(a[high]>pivot)
            high--;
        if(low<=high)
        {
            temp=a[low];
            a[low]=a[high];
            a[high]=temp;
            low=low+1;
            high=high-1;
        }
      }while(low<=high);

    if(first<high)
        quick_sort(a,first,high);
    if(low<last)
        quick_sort(a,low,last);
}
//--------------------------------------------------------------------------
void main()
{
    int a[20],n;

    clrscr();
    cout<<"\n\n\t ENTER THE ARRAY LENGTH :: ";
    cin>>n;

    read_list(a,n);

    cout<<"\n\n\t THE ARRAY ELEMENTS ARE AS FOLLOWS :: ";
    print_list(a,n);

    quick_sort(a,0,n-1);

    cout<<"\n\n\t THE SOTED LIST IS :: ";
    print_list(a,n);
    getch();
}


//end