اینم یه سورس دیگه از برنامه ی مثلث پاسکال که دوستمون LOgiCeR k3nTo نوشتنش

#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
int c(int i,int j)
{
    int k;
    if ((i==j)||(j==1))
        k=1;
    else
        k=c(i-1,j-1)+c(i-1,j);
    return k;
}
int main ()
{
    int k=26;
    for (int i=1; i<13 ;i++)
    {
        cout << "\n";
        cout << setw(k);
        for (int j=1; j<=i;j++)
            cout << c(i,j)<< setw(4);
        k=k-2;
    }
    return 0;
}


//end