strlen: این تابع یک رشته از نوع آرایه ای از کاراکتر ها به کار میرود و دارای شکل کلی زیر است:
;(رشته مورد نظر)int lenght=strlen


شایان ذکر است که طول آرایه ی کاراکتری ممکن است با طول رشته ی مورد نظر متقاوت باشد، چرا که این تابع تعداد کاراکتر های رشته را از ابتدای رشته تا نقطه ای که به علامت NULL برسد میشمارد.