تابع strncat: این تابع نیز تعداد مشخصی کاراکتر از ابتدای رشته مبدا را به انتهای رشته مقصد متصل میکند و به شکل کلی زیر به کار میرود:
;(تعداد کاراکتر متصل شونده ,رشته مبدا ,رشته مقصد)strncat