strncpy تابع کپی تعداد مشخصی از کاراکتر های یک رشته در دیگری

 شکل کلی:

;(تعداد کاراکتر کپی شونده ,رشته مبدا ,نقطه ی آغازین عمل کپی+رشته مقصد)strncpy


مثال:

strncpy(str1+m;str2;n);
//end


در مثال فوق تعداد n کاراکتر ابتدایی رشته ی str2 را از کاراکتر (m+1) ام رشته ی str1 تا محل (m+n+1) کپی میکند. اگر تعداد کاراکتر هایی که در str2 وجود دارد، کمتر از مقدار n باشد، به تعداد لازم کاراکتر NULL در انتهای str1 کپی میشود.