یه تمرین برای رشته های کاراکتری:

- برنامه ای بنویسید که یک متن از ورودی گرفته و تمامی space های آن را (در صورت وجود) حذف کرده و آرایه ی کاراکتری جدید را چاپ نماید.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main()
{
    char ch[100];
    int c,space=0;
    cout<<"Enter a string:"<<endl;
    cin.get(ch,100);
    for(int i=0;ch[i]!=0;i++)
        if(ch[i]==32)
        {
            space++;
            for(c=i;ch[c+1]!=0;c++)
                ch[c]=ch[c+1];
        }
    i-=space+1;
    //print
    for(c=0;c<=i;c++)
        cout<<ch[c];
}


//end