برنامه ی شمارنده ی تعداد تکرار هر حرف در متن ورودی که البته برای حروف کوچک کاربرد داره.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
    char *passage=new char[500];
    int * alphabet=new int[26];
     for(int i=0;i<26;i++)
    {
            alphabet[i]=0;
     }
    cin.getline(passage,500);
     for(i=0;i<500;i++)
     {
            switch(passage[i])
            {
                                        case 'a' : alphabet[0]++;break;
                              case 'b' : alphabet[1]++;break;
                              case 'c' : alphabet[2]++;break;
                                        case 'd' : alphabet[3]++;break;
                              case 'e' : alphabet[4]++;break;
                              case 'f' : alphabet[5]++;break;
                                        case 'g' : alphabet[6]++;break;
                              case 'h' : alphabet[7]++;break;
                                        case 'i' : alphabet[8]++;break;
                                        case 'j' : alphabet[9]++;break;
                                        case 'k' : alphabet[10]++;break;
                                        case 'l' : alphabet[11]++;break;
                                        case 'm' : alphabet[12]++;break;
                                        case 'n' : alphabet[13]++;break;
                                        case 'o' : alphabet[14]++;break;
                                        case 'p' : alphabet[15]++;break;
                                        case 'q' : alphabet[16]++;break;
                                        case 'r' : alphabet[17]++;break;
                                        case 's' : alphabet[18]++;break;
                                        case 't' : alphabet[19]++;break;
                                        case 'u' : alphabet[20]++;break;
                                        case 'v' : alphabet[21]++;break;
                                        case 'w' : alphabet[22]++;break;
                                        case 'x' : alphabet[23]++;break;
                                        case 'y' : alphabet[24]++;break;
                                        case 'z' : alphabet[25]++;break;
                }
     }
     for(i=0;i<26;i++ )
     {
                cout<<char(i+97)<<": "<<alphabet[i]<<endl;
     }
     getch();
     return 0;
}


//end