الهام خانم یه برنامه خواسته بودن که چون دیدم تمرین خیلی خوبیه، اینجا میزارمش:

- برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی گرفته و بر اساس آن جدولی به شکل زیر نشان دهد.
مثال برای ورودی 3:


source  

#include <iostream.h>

void main()
{
    int n1,n2,tab,temp=1;
    cout<<"Enter a number:"<<endl;
    cin>>n1;
    n2=n1;
    tab=n1-1;
    for(;n2>0;n2--)
    {
        for(int tab2=tab;tab2>0;tab2--)
            cout<<"\t";
        tab--;
        for(int i=temp;i>0;i--)
            cout<<i<<"\t";
        temp++;
        cout<<"\n";
    }
}


//end