اینم یه تمرین برای کاراکتر ها:

- برنامه ای بنویسید که یک متن از ورودی گرفته(انتهای متن Enter باشد) و تعداد کاراکتر های استفاده شده در آن را نمایش دهد.(با حداکثر 2 متغیر)

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main()
{
    int c=-1;
    char ch;
    cout<<"Enter your text"<<endl;
    do
    {
        ch=getche();
        c++;
    }while(ch!=13);
    cout<<"Number of characters:"<<endl<<c;
}


//end