یه تمرین با حلقه ها:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه ها، یک جدول ضرب 10*10 نمایش دهد.

#include<iostream.h>
int main()
{
     for(int i=1; i<=10;i++)
         {
         for (int j=1; j<=10;j++)
             cout<< i*j<<" ";
         cout<<endl;
         }
     return 0;
}


//end