یه تمرین برای حلقه ها و شرط ها:

- برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی گرفته و تمام اعداد اول کوچکتر از ورودی را چاپ کند.

#include <iostream.h>

void main()
{
    int c=0,x;
    register j;
    cout<<"Enter a number:(2 or bigger)"<<endl;
    cin>>x;
    cout<<"All the prime numbers less than entered number:"<<endl<<"2\t";
    for(register int i=3;i<x;i+=2)
    {
        for(j=2;j<i;j++)
            if((i%j)==0)
            {
                c=1;
                break;
            }
        if(c==0)
            cout<<i<<"\t";
        c=0;
    }
}


//end