برنامه ای ساده با حلقه و شرط

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تمام مقسوم علیه های آن را با فرمت مناسبی در خروجی نمایش دهد.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

int main()
{
     int a, b=1, c;
     cout<<"Enter the number:"<<endl;
     cin>>a;
     cout<<"All divisors:"<<endl;
     while(b<a+1)
     {
                     c=a%b;
                     if(c==0)
                                cout<<b<<"\t";
                     b++;
     }
     cout<<endl;
     getch();
     return b;
}


//end