این برنامه که برای کامپایل کردن در Turbo C++ نوشته شده، طول اضلاع صفحه شطرنج و تعداد وزیر ها رو گرفته و سپس به کمک توابع بازگشتی، تمامی حالات قرار گرفتن اونها رو طوری که یکدیگر رو تهدید نکنند، با زدن یک کلید نمایش میده.

سورس برنامه

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

const int m=20;
int k[m][m];
int Count=0;
int v=0 , n=0 , i=0 , j=0 , state=0;

void remove(int i,int j)
{
     int p,q;
     k[i][j]=0;
     Count--;
     for(p=0;p<n;p++)
        if(p!=i)
              k[p][j]--;
     for(p=0;p<n;p++)
        if(p!=j)
              k[i][p]--;
     p=i+1;
     q=j+1;
     while(p<n && q<n)
     {
               k[p++][q++]--;
     }
     p=i-1;
     q=j-1;
     while(p>=0 && q>=0)
     {
               k[p--][q--]--;
     }
     p=i+1;
     q=j-1;
     while(p<n && q>=0)
     {
               k[p++][q--]--;
     }
     p=i-1;
     q=j+1;
     while(p>=0 && q<n)
     {
               k[p--][q++]--;
     }
}

int apply(int i,int j)
{
     int p,q;
     k[i][j]=1;
     Count++;
     for(p=0;p<n;p++)
        if(p!=i)
              k[p][j]++;
     for(p=0;p<n;p++)
        if(p!=j)
              k[i][p]++;
     p=i+1;
     q=j+1;
     while(p<n && q<n)
     {
               k[p++][q++]++;
     }
     p=i-1;
     q=j-1;
     while(p>=0 && q>=0)
     {
               k[p--][q--]++;
     }
     p=i+1;
     q=j-1;
     while(p<n && q>=0)
     {
               k[p++][q--]++;
     }
     p=i-1;
     q=j+1;
     while(p>=0 && q<n)
     {
               k[p--][q++]++;
     }
}

void draw()
{
     system("cls");
     for(int p=0;p<n;p++)
     {
             for(int q=0;q<n;q++)
             {
                     if(k[p][q]!=1)
                                   cout<<setw(3)<<'.';
                     else
                                   cout<<setw(3)<<'X';
             }
             cout<<endl<<endl;
     }
     cout<<endl<<endl<<"Total states founded for "<<n<<"*"<<n<<" boards and "<<v<<" Queens: "<<state<<endl;
}

void check()
{
     if(Count==v)
     {
                 state++;
                 draw();
                 cout<<endl<<endl<<"Press q to exit or any key to continue...";
                 int c=getch();
                 if(c=='q')exit(0);
     }
}

void move(int p,int q)
{
     apply(p,q);
     check();
     for(int i=p;i<n;i++)
     {
             for(int j=0;j<n;j++)
                 if(k[i][j]==0)
                    move(i,j);
     }
     remove(p,q);
}

int main()
{
    cout<<"**************Queens******************"<<endl<<endl;
    cout<<"Enter size of board :";
    cin>>n;
    cout<<"Enter number of queens:";
    cin>>v;
    system("cls");
    draw();
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<n;j++)
            move(i,j);
           
    system("cls");
    cout<<"Total states:"<<state<<endl;
    getch();
    return 0;
}


//end