برنامه ای که عددی از ورودی گرفته و یک لوزی با طول ضلع عدد ورودی با استفاده از * چاپ نماید.

#include <iostream.h>

void main()
{
    int x,y,c=1;
    cout<<"Enter a number:"<<endl;
    cin>>x;
    y=x;
    while(x>0)
    {
        for(int s=0;s<x;s++)
            cout<<" ";
        for(s=c;s>0;s--)
            cout<<"*";
        c+=2;
        x--;
        cout<<"\n";
    }
    c-=4;
    x=(y-1);
    while(x>0)
    {
        for(int s=y;s>=x;s--)
            cout<<" ";
        for(s=c;s>0;s--)
            cout<<"*";
        c-=2;
        x--;
        cout<<"\n";
    }
}

//end