تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

همان طور که دیدید تا بحال ما از توابع آماده ی زبان سی پلاس پلاس استفاده میکردیم. حال میخواهم به معرفی روشی بپردازم که خودمان امکان نوشتن و تعریف تابع را داشته باشیم.

توابع در ++C:
برنامه ای که به این زبان نوشته میشود، حداقل شامل تابع main است که علاوه بر این میتواند از یک یا چند تابع تعریف شده توسط کاربر استفاده کند.

تعریف تابع:
روش اول:

(لیست آرگومان ها)     نام تابع     نوع بازگشتی
}
بدنه تابع
{

مثال:

int a(x,y,z)
char x;
int y;
float z;
{
x='a';
}

//end

روش دوم:

(...،آرگومان2 نوع2 ،آرگومان1 نوع 1)     نام تابع     نوع بازگشتی
}
بدنه تابع
{

مثال:

int b(char x, int y, float z)
{
x='a';
}

//end

تعریف بخش های یک تابع:

1. نوع بازگشتی:

نوع داده ای که قرار است تابع داده ای از آن نوع را به قسمتی که تابع را فراخوانی کرده است، برگرداند. مانند: int, float, double, char, void

نکته:
در صورتی که نوع بازگشتی void تعیین شود یا هیچ نوعی قرار نگیرد، تابع هیچ مقداری را بر نمیگرداند و فقط دستورات بدنه را اجرا و از آن خارج میشود.

2. نام تابع:

اسامی انتخاب شده برای توابع باید از قواعد تولید شناسه پیروی کند.

3. لیست آرگومان ها:

میزان، تعداد و نوع مقادیر ورودی یک تابع توسط لیست آرگومان های تابع مشخص میشود.

نکته: اگر تابعی فاقد لیست آرگومان ها باشد، یعنی این تابع ورودی از طریق آرگومان هایش ندارد، لذا باید یا لیست آرگومان ها را خالی بگذاریم و یا اینکه از نوع داده ای void استفاده کنیم.

4. بدنه ی تابع:

بدنه ی تابع قسمتی است که در آن دستورات یک تابع که باید روی مقادیر آرگومان هایش انجام شود، را مینویسیم. در این قسمت نیز همانند داخل تابع main امکان استفاده از تمامی دستورات زبان برنامه نویسی ++C را داریم.

به دلیل حجم نسبتا بالای مطالب، محل تعریف تابع و دیگر نکات آن را در جلسات آتی بیان میکنم.
برای اینکه با طرز اسفاده از توابع ریاضی که در جلسه ی قبل توضیح دادم، آشنا بشید چند تمرین حل میکنیم:

-برنامه ای بنویسید که یک عدد و یک توان از ورودی گرفته، عدد را به آن توان رسانده و در خروجی چاپ کند.(با استفاده از توابع ریاضی)


ادامه مطلب(کد برنامه)

در زیر تعدادی از توابع ریاضی مهم در ++C را آورده ام که برای استفاده از آنها باید هدر کتابخانه ای math.h را فراخوانی کنید:

sqr(x): مجذور متغیر x
sqrt(x): جذر متغیر x>=0
fmod(x): باقیمانده تقسیم x بر y
pow(x,y): x به توان y
abs(x): قدر مطلق x

و تعدادی از توابع آشنا:
log(x)
log10(x)
sin(x)
cos(x)
tan(x)


//end


تمرین قبلی ولی با do while:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و حاصل جمع ارقام آن را چاپ نماید.(با do while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یکی از تمارین قبلی، ایندفعه با while:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و حاصل جمع ارقام آن را چاپ نماید.(با while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

همون برنامه، با do while:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(با do while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یکی از برنامه های مهم که بصورت کنتور عمل میکنه:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(با while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یکی از برنامه های مهم قبلی این دفعه با do while:

- برنامه ای بنویسید که 10 عدد با استفاده از حلقه ی do while، از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و کمترین(مینیمم) آنها را محاسبه و چاپ نماید.


ادامه مطلب(کد برنامه)

همون برنامه ی قبل ایندفعه با do while:

-برنامه ای بنویسید که وارون جانبی عدد ورودی را چاپ کند(با do while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

برنامه مهم چند وقت پیش این دفعه با while:

- برنامه ای بنویسید که 10 عدد با استفاده از حلقه ی while، از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و کمترین(مینیمم) آنها را محاسبه و چاپ نماید.


ادامه مطلب(کد برنامه)